Terug

Herstelkader rentederivaten

Op 19 december 2016 is het herstelkader voor de herbeoordeling van rentederivaten gepubliceerd. De banken zullen alle dossiers van verkochte rentederivaten binnen de scope van het herstelkader herbeoordelen. Daarvoor is een voorschrijvend kader opgesteld om ervoor te zorgen dat wie hiervoor in aanmerking komt een compensatie ontvangt. Externe dossierbeoordelaars bewaken de kwaliteit en de uitvoering gedurende het hele traject. De AFM houdt toezicht op de toepassing van het herstelkader door de banken.

Wat kunt u als klant verwachten in aanloop naar compensatie?

Als u een lopend rentederivaat had tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 hoeft u geen initiatief te nemen, u wordt namelijk actief benaderd door uw bank. Als u geen bericht ontvangt van uw bank moet u wel contact opnemen met uw bank.

Het is vervolgens aan u om al dan niet akkoord te gaan met het compensatievoorstel van uw bank. Daarbij is het aan te bevelen om aan de hand van de brief van uw bank zelf goed na te gaan of de juiste rentederivaten en leningen zijn meegenomen bij het berekenen van de compensatie.

In welk geval moet u zich melden bij uw bank?

Als u een rentederivaat had dat na 1 januari 2005 is aangegaan en tot na 1 april 2011 zou doorlopen, maar voortijdig is beëindigd, had u zich in beginsel uiterlijk 30 september 2017 moeten melden bij uw bank. Meld bij uw bank dat u aanspraak maakt op compensatie onder het herstelkader. De AFM heeft de banken verzocht om ruimhartig met deze termijn om te gaan. Elke bank heeft een eigen beleid geformuleerd voor de omgang met de opt-in-termijn, dat gepubliceerd is op de website van elke bank.

Waar kunt u terecht met vragen of klachten?

In eerste instantie gaat u met uw vragen of klachten naar uw bank. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de gehanteerde uitgangspunten, of bij vragen over het compensatievoorstel.

In enkele gevallen is er de mogelijkheid om advies te vragen aan de derivatencommissie (‘bindend advies’), wanneer u het niet eens bent met de toepassing van een aantal specifieke artikelen uit het herstelkader. Het bindend advies ziet nadrukkelijk niet op het volledige herstelkader.

U kunt zich wenden tot het Kifid of de rechter wanneer u de uitkomst van de herbeoordeling door uw bank onder het herstelkader niet aanvaardt.

Heeft u een klacht over uw bank, dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Financiële Markten.

Wie is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het herstelkader?

De banken zijn primair verantwoordelijk voor de correcte toepassing van het herstelkader. Zij zullen ieder dossier aan dit kader toetsen. De banken zijn verder verantwoordelijk voor het:

  • bewaken van de tijdlijnen;
  • waar nodig activeren van klanten van wie het rentederivaat al was afgelopen;
  • het compenseren van de klanten.

Om hier invulling aan te kunnen geven, hebben de banken plannen van aanpak opgesteld die door de banken aan de AFM zijn voorgelegd, mede vanwege een gewenste check op consistentie.

Hoe houdt de AFM toezicht op de uitvoering van het herstelkader?

De AFM is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving en uitvoering van het herstelkader. De AFM heeft vooraf de plannen van aanpak van de banken en de externe dossierbeoordelaars getoetst op kwaliteit. In deze plannen van aanpak zijn de werkprogramma’s omschreven om goed uitvoering te geven aan het herstelkader. De AFM zal toezicht houden op de toepassing van het herstelkader door middel van deelwaarneming.

Wat doen de externe beoordelaars?

De externe dossierbeoordelaars controleren of de banken het herstelkader goed toepassen. Eerst controleert de externe dossierbeoordelaar of de bank de juiste contracten in aanmerking heeft genomen voor de toepassing van het herstelkader. Daarna bekijkt de externe dossierbeoordelaar of de bank voor deze contracten de juiste herstelacties uitvoert en tot een juiste compensatieberekening is gekomen.

Vervolgens controleert de externe dossierbeoordelaar of de compensatie daadwerkelijk is uitbetaald en of klanten tijdig door de bank zijn geactiveerd om te reageren op het compensatievoorstel. De externe dossierbeoordelaars gaan aan de AFM rapporteren over de uitkomsten van hun controles en over de kwaliteit van het werk van de banken. Banken hebben externe dossierbeoordelaars aangesteld op basis van eisen en selectiecriteria van de AFM, die met name gaan over onafhankelijkheid (van de externe beoordelaars). Met de zomer van 2018 zijn procesoptimalisaties doorgevoerd bij banken waardoor het hierboven beschreven proces op onderdelen kan zijn aangepast.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen