Terug

Zijn je geld en beleggingen veilig?

Als een bank of beleggingsonderneming failliet gaat, worden beleggers beschermd door vermogensscheiding. Als een onderneming niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, biedt het beleggerscompensatiestelsel bescherming. 

Let op: deze regelingen bieden geen bescherming tegen koersdalingen en andere beleggingsverliezen.

Vermogensscheiding

Een bank of beleggingsonderneming moet ervoor zorgen dat je betaalt voor beleggingen op het moment dat je beleggingen ontvangt. En andersom. Dat noemen we het levering-tegen-betaling-principe. Ook moet een bank of beleggingsonderneming jouw beleggingen beschermen in het geval van een faillissement. 

Ter bescherming van haar klanten moet een onderneming het geld en de effecten van die beleggers scheiden van het vermogen van de onderneming. Daardoor zijn beleggers beschermd bij een faillissement van de ondernemingen. Ook kunnen beleggingen op die manier niet onterecht gebruikt worden. 

Er zijn ondernemingen die geen beleggingen en gelden van hun klanten bewaren. Deze ondernemingen moeten de gelden en beleggingen van hun klanten op een rekening bij een bank zetten. Die rekening moet op de naam van de klant staan. De bank houdt transacties op deze rekening bij.

Bescherming van beleggingen

Jouw beleggingen worden op twee manieren beschermd: 

  • Bewaring van jouw beleggingen op eigen naam. Dit heet bewaring volgens de Wet giraal effectenverkeer (Wge). Deze wet zorgt ervoor dat jouw beleggingen veilig zijn in geval van faillissement van de bank of beleggingsonderneming. Ook is de bank of beleggingsonderneming verantwoordelijk voor de administratie van de beleggingen van haar klanten. Uit deze administratie moet altijd blijken welke belegging van welke klant is.
  • Bewaring van jouw beleggingen bij een zogenaamde bewaarinstelling die uitsluitend is opgericht om beleggingen te bewaren. Deze bewaarinstelling moet risicomijdend zijn en mag bijvoorbeeld geen commerciële activiteiten ontplooien. In het geval van faillissement van de bank of beleggingsonderneming staan jouw beleggingen veilig bij de bewaarinstelling. De bank of beleggingsonderneming is verantwoordelijk voor de administratie van de bewaarinstelling. 

Bescherming van gelden

Een beleggingsonderneming die ook een bankvergunning heeft, hoeft geen vermogensscheiding toe te passen voor jouw gelden (zoals spaargeld). Een bank mag namelijk jouw gelden voor eigen rekening gebruiken. Voor de bescherming van deze gelden is er het depositogarantiestelsel.
Een beleggingsonderneming die geen bankvergunning heeft, moet voor jouw gelden wel voldoen aan de regels voor vermogensscheiding. Als zij jouw gelden zelf bewaart, moet zij dit doen bij een aparte bewaarinstelling. Gaat jouw bank of beleggingsonderneming failliet? Dan zijn er regels over vermogensscheiding. Deze regels zorgen ervoor dat jouw beleggingen en gelden losstaan van de failliete boedel.

Als toezichthouder controleren wij of beleggingsondernemingen zich houden aan de regels voor vermogensscheiding. Ook treden wij op als zij zich niet aan de regels houden. We gaan in gesprek met de bank of beleggingsonderneming of nemen formele handhavingsmaatregelen.

Bij overtreding vermogensscheidingsregels

De AFM controleert of banken en beleggingsondernemingen voldoen aan de vermogensscheidingsregels. Deze regels moeten ervoor zorgen dat als een beleggingsonderneming (bijvoorbeeld een vermogensbeheerder) of bank failliet gaat, de beleggingen en/of gelden van cliënten zijn afgescheiden van het vermogen van de beleggingsonderneming of bank. Dit voorkomt dat de beleggingen van cliënten in de failliete boedel van de beleggingsonderneming of bank vallen. Als een beleggingsonderneming of bank zich niet aan de regels van vermogensscheiding houdt, kan een belegger mogelijk beroep doen op het beleggerscompensatiestelsel van De Nederlandsche Bank (DNB).

Beleggerscompensatiestelsel

Het beleggerscompensatiestelsel beschermt particulieren en kleine ondernemingen die geld of financiële instrumenten hebben toevertrouwd aan een bank of beleggingsonderneming met een vergunning. De vergoeding van het beleggerscompensatiestelsel bedraagt maximaal €20.000 per persoon per instelling. Het gaat bijvoorbeeld om compensatie van beleggers als de onderneming niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Schade door beleggingsverliezen komt niet voor vergoeding in aanmerking. De Nederlandse Bank (DNB) voert het beleggerscompensatiestelsel uit.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over producten